Dengronaguiden_hallbarare_turism_foto_emil_berglund_Verde4

Hållbarhet

Vad är egentligen hållbar turism? Det är inte ett helt enkelt kapitel och lite svårt att svara på. Turismen blir inte hållbar per automatik bara för att vi väljer att semestra hemma. Det är mer komplicerat än så. 

 

Gro Harlem Brundtland sade 1987: 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Men det finns många definitioner… 

En slutsats är att begreppet ger en bas för en ständig pågående dialog och process för en positiv vision av världens utveckling. Hållbar utveckling är inte ett svar utan en dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.

Första steget till en mer hållbar turism torde vara att försöka förstå vad innebörden är och hur jag/vi kan arbeta med en hållbarare turismutveckling. 

Pandemihösten 2020 utbildade jag mig i en hållbarare turismutveckling. 

Grunden av kunskapen har jag implementerat i verksamheten, men det betyder inte att jag kan slå mig på bröstet och säga att jag är klar. 

Världens länder arbetar globalt med olika mål som te x att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att försöka lösa krisen med klimatet. Genom dessa globala mål för en hållbarare utveckling kan vi klara det. Om vi alla hjälper till kan vi tillsammans få en hållbarare framtid.

 

Ekonomisk hållbarhet
En affärsmodell som tar hänsyn till ekologisk och social hållbarhet samtidigt som den leder till långsiktig lönsamhet och tillväxt.

 • Bolagsstyrning 
 • Resurseffektivitet
 • Cirkulära flöden
 • Spårbarhet 
 • Inköp & upphandlingar
 • Finansiering/investering 
 • Producentansvar
 • Riskminimering

 

Ekologisk hållbarhet

Allt som har med jordens ekosystem att göra: Klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning/jorderosion, biologisk mångfald etc

• Utsläpp växthusgaser • Resursanvändning
• Kemikalieanvändning
• Energiåtgång: fossil/icke fossilt
• Avfallshantering
• Transporter 
• Vattenåtgång

 

Social hållbarhet

Om att människor ska må bra och uppnå sin fulla potential. Om välbefinnande, inkludering, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.

I samhället, inom företaget och gentemot partners och leverantörer. 

• Arbetsvillkor 
• Hälsa 
• Säkerhet 
• Jämställdhet & mångfald 
• Antikorruption 
• Arbetsmiljö 
• Lokal aktör i samhället
• Jämställdhet & mångfald 
• Antikorruption 
• Arbetsmiljö 
• Lokal aktör i samhället

 

Den gröna guiden har prioriterat följande aktiva val.

 • Vid inköp väljer jag i första hand lokalproducerade och svenska leverantörer. Gärna Svanenmärkta. Det gäller varor som kopieringspapper, städmaterial, färgpatroner, kaffefilter, kaffe och te.
 • Jag gör bara inköp när jag måste, i första hand försöker jag låna eller hyra. 
 • Skrivarens färgpatronerna lämnar jag tillbaka för återanvändning.
 • Jag köper större förpackningar när det är möjligt och  undviker engångsmaterial.
 • Jag källsorterar matavfall, papp/tidningar, plast, glas och metall.
 • Jag​ klimatkompenserar för arbetsplatsen/skrivbordet i hemmet. 
 • Jag använder plastkåsor vid dryckesservering.
 • Jag använder LED belysning och har ett elavtal tecknat med Fortum/Mälarenergi. 
 • Jag använder elektroniska biljetter och informerar kunder att de inte behöver ta med sig biljetten i pappersform. 
 • Jag betalar räkningar med autogiro eller e-faktura.
 • Jag har ingen bil utan använder mig av promenader, cykel- och lokala transportmedel.

Jag söker hela tiden nya lösningar på hur jag kan minska mina avtryck, använda mindre energi och minska orättvisorna i världen. 

 

Nya projekt

Under hösten ser jag över tillgängligheten på mina stadsvandringar. 

Vi som verkar inom besöksnäringen kan bidra till ett mer  tillgängligt samhälle genom att exempelvis: 
 

1. Granska våra egna verksamheter med normkritisk blick  och åtgärda eventuella brister  

2. Informera tydligt om tillgänglighet på våra  webbplatser.  

3. Vi kommer undersöka hur tillgänglig webbplatsen är. 

4. Innehåller webbplatsen information om besöksföretaget och tillgänglighet för besökare med olika funktionsförmåga. 

5. Gå igenom språket och bilderna i våra kanaler. Representerar och tilltalar de en variation av människor. 

6. Vi syntolkar bilder på vår webbplats. Vi sätter verbet tidigt, vi börjar med vem som gör något eller vad som händer. Så blir texten mer tillgänglig för fler, samtidigt som vi underlättar allas läsning. Vi skriver korta stycken och meningar. Vi skriver det viktigaste tidigt. 

Att uppfattas som tillgänglig 

Att ha tillgång till information inför en resa är viktigt för alla – men särskilt viktigt är det  för personer som lever med en funktionsnedsättning.  

En enkel beskrivning av er verksamhet ur ett tillgänglighetsperspektiv kan vara  avgörande för kundens bokning. Det kan också bidra till fler och nöjdare kunder,  realistiska förväntningar – samtidigt som det stärker ert varumärke som  ett inkluderande resmål.    

 

I samklang med naturen

Jag har ynnesten att få arbeta i vackra miljöer och landskap och utomhus under alla årstider. Då är det lätt att ge tillbaka till naturen – på VerdeVerde Travel arbetar vi utifrån devisen ”Leave nothing but footprints” när vi är ute. Jag plockar skräp i min omgivning både när jag är ute och stadsvandrar privat eller med deltagare. För utländska besökare berättar jag även om den unika allemansrätten vi har i Sverige. Välkomna ut med mig!

©2023 Den gröna guiden by VerdeVerde Travel